White Ibis
White Ibis

Flying across a lagoon in SW Florida.
Order Number:   PB3454w White Ibis .jpg